Total Meetings: 37

Name Attendance in Person Attendance by Proxy Attendance Rate (%) Notes
Ray B. Dawn 3 0 8
Grace Y. Wu 9 0 24
Grace M. L. Jeng 37 0 100
Hsien-Feng Lee 37 0 100
Yi-Hsin Wang 34 3 92
Hung-Chi Huang 33 4 89
Li-Chiung Su 1 0 3
Shing-Rong Lo 32 0 86
Shiou-Jsu Yeh 19 2 51
Tien-Yuan Chen 34 3 92
An-Fu Chen 35 2 95
Chi-Hsun Chang 37 0 100
Shyan-Yuan Lee 35 2 95
Hau-Min Chu 37 0 100
Hui-Ya Shen 36 1 97

Data as of Jan 09 , 2018