Total Meetings: 28

Name Attendance in Person Attendance by Proxy Attendance Rate (%) Notes
Ching-Nain Tsai 28 0 100
Grace M. L. Jeng 28 0 100
Po-Chiao Chou 28 0 100
Hsien-Feng Lee 28 0 100
Yi-Hsin Wang 26 2 93
Hung-Chi Huang 24 4 86
Huey-Fang Lian 11 3 39
Shing-Rong Lo 23 0 82
Shiou-Jsu Yeh 11 1 39
Tien-Yuan Chen 26 2 93
An-Fu Chen 26 2 93
Chi-Hsun Chang 28 0 100
Shyan-Yuan Lee 26 2 93
Hau-Min Chu 28 0 100
Hui-Ya Shen 27 1 96

Data as of Sep 06 , 2017