Total Meetings: 23

Name Attendance in Person Attendance by Proxy Attendance Rate (%) Notes
Ching-Nain Tsai 23 0 100
Grace M. L. Jeng 23 0 100
Po-Chiao Chou 23 0 100
Hsien-Feng Lee 23 0 100
Yi-Hsin Wang 21 2 91
Hung-Chi Huang 20 3 87
Huey-Fang Lian 6 3 26
Shing-Rong Lo 18 0 78
Shiou-Jsu Yeh 7 0 30
Tien-Yuan Chen 21 2 91
An-Fu Chen 21 2 91
Chi-Hsun Chang 23 0 100
Shyan-Yuan Lee 21 2 91
Hau-Min Chu 23 0 100
Hui-Ya Shen 23 0 100

Data as of Mar 30 , 2017