Total Meetings: 12

Name Attendance in Person Attendance by Proxy Attendance Rate (%) Notes
Tsan-Chang Liao 2 0 100
Chien-Hao Lin 11 0 92
Li-Shieu Tsai 2 0 100
Doris Yi-Hsin Wang 11 1 92
Shing-Rong Lo 12 0 100
Hung-Ju Chen 12 0 100
Shih-Hao Liu 4 0 100
Sharon Chen 8 0 100
Ming-Ren Yau 0 0 0
Fang Kang 9 1 82
Tien-Yuan Chen 10 2 83
An-Fu Chen 12 0 100
Rachel J. Huang 11 1 92
Chun-Hung Lin 11 1 92
Yen-Liang Chen 12 0 100

Data as of May 9, 2019