Total Meetings: 35

Name Attendance in Person Attendance by Proxy Attendance Rate (%) Notes
Ye-Chin Chiou 2 0 100
Chien-Hao Lin 34 0 97
Grace Meei-Ling Jeng 31 1 97
Doris Yi-Hsin Wang 33 2 94
Shing-Rong Lo 35 0 100
Hung-Ju Chen 35 0 100
Shang-Chih Wang 7 2 78
Sharon Chen 30 0 97
Ming-Ren Yau 21 2 88
Fang Kang 29 4 85
Tien-Yuan Chen 31 4 89
An-Fu Chen 35 0 100
Rachel J. Huang 32 3 91
Chun-Hung Lin 34 1 97
Yen-Liang Chen 35 0 100

Data as of December 10, 2020