Total Meetings: 1

Name Attendance in Person Attendance by Proxy Attendance Rate (%) Notes
Ray-Beam Dawn 1 0 100
Chien-Hao Lin 1 0 100
Grace Meei-Ling Jeng 1 0 100
Doris Yi-Hsin Wang 1 0 100
Shing-Rong Lo 1 0 100
Hung-Ju Chen 1 0 100
Li-Chiung Su 1 0 100
Shwu-Mei Shiue Chou 1 0 100
Chuan-Chuan Hsieh 1 0 100
Sheryl C.Y. Huang 1 0 100
Tien-Yuan Chen 1 0 100
An-Fu Chen 1 0 100
Rachel J. Huang 1 0 100
Chun-Hung Lin 1 0 100
Yen-Liang Chen 1 0 100

Data as of June 28 , 2018