Total Meetings: 25

Name Attendance in Person Attendance by Proxy Attendance Rate (%) Notes
Ching-Nain Tsai 25 0 100
Grace M. L. Jeng 25 0 100
Po-Chiao Chou 25 0 100
Hsien-Feng Lee 25 0 100
Yi-Hsin Wang 23 2 92
Hung-Chi Huang 22 3 88
Huey-Fang Lian 8 3 32
Shing-Rong Lo 20 0 80
Shiou-Jsu Yeh 9 0 36
Tien-Yuan Chen 23 2 92
An-Fu Chen 23 2 92
Chi-Hsun Chang 25 0 100
Shyan-Yuan Lee 23 2 92
Hau-Min Chu 25 0 100
Hui-Ya Shen 25 0 100

Data as of June 05 , 2017